przedszkole sióstr stryków

Dla ducha

dla ducha2

Wakacje!!!

Pamiętajcie o BOGU

Kontakt

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

ul. Warszawska 46,

95-010 Stryków

tel. 42 719 80 93

nr konta:
73 8785 0002 2001 0001 0067 0003

aniol ikoAniołki Dzieciątka Jezus slonca1Boże Słoneczka logo promyki2Promyczki Jezusowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Łódź, dnia 27 maja 2019 r.

Zapytanie ofertowe

 

 

 1. Zamawiający:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódzka, 91-473 Łódź, ul. Biegańskiego 10.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych:

 1. Przebudowa i rozbudowa o wiatrołap istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Warszawskiej 46 w Strykowie wraz z instalacjami wewnętrznymi – ze zmianą sposobu użytkowania na punkt przedszkolny dla 17 dzieci.
 2. Budowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej na działce nr ewid. 146, położonej przy ul. Warszawskiej 46 w Strykowie, obręb S-6.

Wykonawca winien złożyć ofertę na obydwie części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części – najpóźniej do 31 października 2019 r.

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osoby do kontaktu:

 • Stanisława Pociecha – ekonomka prowincjalna – tel. 507 931 037.
 • Beata Kupiec – dyrektora przedszkola – tel. 669 301 164

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej i przez Wykonawców przy udziale pracownika Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z podaną wyżej osobą do kontaktu w godzinach od 800 do 1400.

 1. Kryteria oceny:

Konkurencyjna cena i jakość usług.

Okres gwarancji.

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego oraz wymaganiami określonymi w pkt. 8.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
 4. Wzór umowy:

Załącznik nr 3.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 10 czerwca  2019 roku, do godziny 1500 na adres: 95-010 Stryków, ul. Warszawska 46

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Przedmiar budowy A

Przedmiar sanitarny B

Przedmiar instalacji C